Δίκτυα λιμένων στο Αιγαίο κατά την Βυζαντινή εποχή

Written by on 04/07/2020

Εξαρχής ο ανθρωπογενής παράγων δημιούργησε και εξέλιξε εγκαταστάσεις στα πλαίσια των περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι προαναφερθείσες χρησιμοποιούνται και διαμορφώνονται για πληθώρα λόγων, όπως οικιστικούς, εμπορικούς και επικοινωνιακούς, καθώς, επίσης, και για την γεωργική και βιομηχανική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Βέβαια, είχε ως απόρροια την σημαντική και αμφίδρομη επιρροή της ανάπτυξης της ανθρώπινης ζωής στις παράκτιες ζώνες με το δίκτυο επικοινωνίας και το θαλάσσιο εμπόριο.

Ιδίως εκείνη τη χρονική περίοδο, η Μεσόγειος διαθέτει ένα πλούσιο και πυκνό δίκτυο παράκτιων ζωνών και άλλων υποδομών που επικοινωνούν μέσω της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων. Άλλωστε, το δίκτυο αυτό των οικισμών αντιπροσωπεύει αφενός τις διάφορες κατηγορίες λιμενικών κατασκευών και αφετέρου ένα ευρύ φάσμα τύπων λειτουργικών εγκαταστάσεων.

Οι ποικιλία στις παράκτιες εγκαταστάσεις και στον τρόπο λειτουργίας τους υποδηλώνουν ένα είδος ιεραρχικού μοντέλου και αλληλεξάρτησης μεταξύ των παράκτιων τοποθεσιών. Με βάση το μοντέλο αυτό, τα θαλάσσια δίκτυα παρέχουν μία σαφή εικόνα της σχέσης μεταξύ οικισμών, εγκαταστάσεων παραγωγών, μοναστηριακών και ιδιωτικών ιδρυμάτων. Συνεπώς, στάθηκε ακρογωνιαίος λίθος για την θαλάσσια επικοινωνία, λειτουργώντας ως κρίσιμος ενδιάμεσος σταθμός για την τοπική και για την διεθνή επικοινωνία ολόκληρης της Μεσογείου.

Δεν ήταν διαχρονικά σε χρήση όλες οι λιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά η παράκτια δραστηριότητα άλλαζε ανά τους αιώνες με βάση τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες.

Το λιμάνι δεν αποτελούσε μία ανεξάρτητη και ξεχωριστή υποδομή που λειτουργούσε απομονωμένα από το περιβάλλον του. Απεναντίας, πρόκειται για ένα εμπορικό κέντρο, πολιτιστικό και κοινωνικό σημείο συνάντησης, καθώς και πύλη επικοινωνίας και μεταφοράς για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες της γύρω περιοχής. Συνεπώς, ο λιμένας λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης, που είτε προσαρμόζεται στο περιβάλλον, είτε το προσδιορίζει.

Συνοψίζοντας, το ιεραρχικό σύστημα λιμένων συνδέεται στενά με την διοίκηση των επαρχιών και περιφερειών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Συνδέοντας την ύπαρξη και χρήση των λιμένων στην κάθε χρονική περίοδο με τα στοιχεία ναυαγίων, το θαλάσσιο δίκτυο στο Βυζάντιο παρουσιάζει ένα πολύπλοκο σύστημα παράκτιας επικοινωνίας τοπικού-επαρχιακού και περιφερειακού-ηπειρωτικού δικτύου.

Αικατερίνη Συμφέρη
Θεολόγος-Εκπαιδευτικός


CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

ArtistNow On Air

Emotional Time

20:00 22:00


Now On Air

Emotional Time

20:00 22:00