1

Ακολουθιακές δραστηριότητες στην ειδική αγωγή

Οι μαθητές με τη δημιουργία και μελέτη κατάλληλων ακολουθιακών δραστηριοτήτων, που αφορούν σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, ενθαρρύνονται σε διαδικασίες διερεύνησης που ξεκινούν από την οπτικοποίηση (νοερή απεικόνιση), κατόπιν, «αναλύονται» και, τέλος, μέσω εικασιών και συσχετισμών μπορούν να καταλήξουν σε, μαθηματικά αυστηρές αποδείξεις.

Επιπλέον, μια σημαντική παράμετρο στη θεωρία των van Hiele αποτελούν οι πέντε φάσεις μάθησης, οι οποίες προσδιορίζουν τη μετάβαση από ένα επίπεδο γεωμετρικής σκέψης στο επόμενο. Συγκεκριμένα οι φάσεις αυτές είναι:

  • Διερεύνηση (inquiry – information)
  • Καθοδηγούμενο προσανατολισμό (guided – directed orientation)
  • Επεξήγηση/ διευκρίνιση (explanation/ explication/explicitation )
  • Ελεύθερο προσανατολισμό (free orientation)
  • Ολοκλήρωση (integration)

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας ενισχύουν τους μαθητές στη μελέτη των γεωμετρικών εννοιών στα παρωθητικά πλαίσια ενεργοποίησης και αξιοποίησης της θεωρίας των van Hiele.

Οι δραστηριότητες που βασίζονται στα επίπεδα σκέψης των van Hiele είναι ευκολότερες και αποτελεσματικότερες με την παρουσία διάφορων τεχνολογικών ερεισμάτων και ειδικά μέσω δυναμικών λογισμικών Γεωμετρίας.

Μάλιστα, η διδασκαλία μέσω των επιπέδων Hiele φαίνεται να παρέχει ένα πλήρες πλάνο διδασκαλίας και μάθησης, όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ένα δυναμικό εργαλείο-λογισμικό, αφού ο διαμεσολαβητικός ρόλος των εργαλείων στην εισαγωγή των γεωμετρικών εννοιών προκρίνεται ως λίαν καθοριστικός.

Ανακεφαλαιωτικά και συνοπτικά, οι εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στα πρότυπα Van Hiele και η ταυτόχρονη χρήση Δυναμικών Λογισμικών διαδραματίζουν έναν ειδικό, γενναιόδωρο ρόλο ως προς τη βοήθεια που παρέχουν στους μαθητές για να προχωρήσουν μέσα σε ένα επίπεδο ή ακόμη και να αντιμετωπίσουν και τους μαθησιακούς «σκοπέλους» ενός υψηλότερου επιπέδου.

Το δυναμικό λογισμικό γεωμετρίας αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα εργαλείο απεικόνισης που μπορεί να προαγάγει την πρόοδο των μαθητών και υποστηρίζεται ότι οι μαθητές με τη βοήθεια δυναμικών χειρισμών κινούνται από το πρώτο προς το δεύτερο van Hiele επίπεδο.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Οι υπολογιστές στην Ειδική Αγωγή

Οι μαθησιακές αλλά και οι άλλες δυνατότητες, που προσφέρουν οι Υπολογιστές στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση, είναι απεριόριστες. Ο υπολογιστής, ήδη καταξιώνεται ως σημαντικό, κρίσιμο, διαμεσολαβητικό εργαλείο για παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενισχύοντας καταφανώς, τις γνωστικές τους δεξιότητες και την οπτική επεξεργασία, την επικοινωνία αλλά και την κοινωνική αλληλεπίδραση, την εξατομίκευση, την ανεξάρτητη μάθηση και την ομαδική εργασία και συνεργασία και τέλος ακόμα και την σχολική επίδοση.

Η χρήση υπολογιστών από τα παιδιά στο σπίτι και το σχολείο είναι κοινός τόπος σε πολλές χώρες, προσφέροντας σημαντικά ερείσματα στη φυσική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Βέβαια, κάποιες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις δε θα πρέπει να παραβλέπονται, όπως εθισμός, cyber bullying, ακατάλληλο περιεχόμενο, αϋπνία αλλά και προβλήματα όρασης, όπως επίσης και μυοσκελετικά προβλήματα.

Ο λόγος της κρισιμότητας και σπουδαιότητας γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ειδική Αγωγή, είναι επακόλουθο των πολλών νεωτερισμών και πρωτοτυπιών, που πολλαπλασιάζουν και βελτιώνουν τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να συνδράμει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αναμφίβολα, οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βοήθεια των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Αυτές οι τεχνολογίες, όντως, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο από κάποια, απλά εκπαιδευτικά εργαλεία, επειδή έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο στα σχολεία αλλά κυρίως στην κοινωνία.

Σε περιπτώσεις οι ΤΠΕ παρέχουν φωνή, αποτελούν μέσο γραψίματος, αντικαθιστούν την ελλείπουσα ακοή και όραση, ενώ προσφέρουν και ευκαιρίες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ελέγχουν τους εξατομικευμένους βηματισμούς τους, σε ένα περισσότερο ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.

Στην αγορά υπάρχει μεγάλη προσφορά για πληθώρα συσκευών και προγραμμάτων, που καλύπτουν όλους τους τομείς των προγραμμάτων σπουδών και όλες τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός