1

Κοινωνικά συστήματα: λειτουργίες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Τα κοινωνικά συστήματα είναι ανοικτά και η λειτουργία τους μοιάζει με αυτή των ζωντανών οργανισμών. Η θεωρία των Συστημάτων αναδύθηκε μέσα από την επιθυμία για αλλαγή και μεταβολή, η οποία επιτυγχάνεται με διεργασίες κα μετασχηματισμούς μέσα από τα ακόλουθα τέσσερα στοιχεία του μοντέλου των Getzels και Guba:

 • Εισδοχές-εισροές: στο χώρο της εκπαίδευσης οι κυριότερες εισροές είναι οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, η γνώση, ο εξοπλισμός.
 • Το (μαύρο) κουτί των διεργασιών: πρόκειται για διεργασίες που γίνονται με ποιοτικό χαρακτήρα και αφορούν την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία.
 • Εκροές- αποτελέσματα: Οι εισροές μετασχηματίζονται σε επιθυμητά αποτελέσματα- εκροές, χρήσιμα για το ευρύτερο περιβάλλον του εκάστοτε συστήματος.
 • Περιβάλλον: το περιβάλλον προσφέρει τις εισροές και ελέγχει τις διεργασίες στο (μαύρο) κουτί.Ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος και σημαντικός για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

Όλα τα συστήματα διέπονται από τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά:

 1. Ανατροφοδότηση (feedback): Πρόκειται για το μηχανισμό με τον οποίο ο οργανισμός πληροφορείται για τον τρόπο λειτουργίας του και την επίτευξη των στόχων του σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο αντίστοιχα. Πρόκειται για διορθωτική παρέμβαση σε μία αλλαγή που συντελέστηκε στα στοιχεία του συστήματος.
 2. Ισορροπία (equilibrium): Ένα σύστημα πρέπει να έχει την ικανότητα να διατηρεί την εσωτερική του αρμονία παρά τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον διαφορετικά απειλείται η ύπαρξη και συνοχή του. Η ισορροπία μπορεί να στατική, όπου το περιβάλλον διατηρείται σταθερό για μια χρονική περίοδο ή δυναμική, δηλαδή το σύστημα φανερώνει την ικανότητά του να διατηρεί την εσωτερική του αρμονία παρά τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
 3. Προσαρμογή (adaptation): Πρόκειται για τη διαδικασία μέσα από την οποία το σύστημα κατορθώνει να δέχεται αλλά και να αφομοιώνει τις αλλαγές που συντελούνται με μηχανισμούς ελέγχου ή αναπληροφόρησης του συστήματος.

Η αρμονία του συστήματος εξαρτάται από:

 • την προσπάθεια που θα καταβάλλουν οι υπεύθυνοι του συστήματος, για να μειώσουν τις συγκρούσεις ανάμεσα στον οργανισμό και στα άτομα.
 • τη μείωση των συγκρούσεων ανάμεσα στους ρόλους που απαιτούνται από το σύστημα και της προσωπικότητας των ατόμων που καλούνται να τους παίξουν
 • τη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ των προσδοκιών του οργανισμού και των αναγκών των μελών του.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Ζητήματα προσβασιμότητας

Με τον όρο προσβασιμότητα νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα – χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα – να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Η προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον εξασφαλίζεται μέσω του προσβάσιμου σχεδιασμού, δηλαδή μια διαδικασία σχεδιασμού κατά την οποία οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες εξετάζονται ειδικά, με στόχο τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις υποδομές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατά το δυνατόν, αυτόνομα από άτομα με διάφορες αναπηρίες (ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 – ΦΕΚ 2998/τ.Β/20-7-2020).

Στον νόμο 4759/2020 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτικότατα της διασφάλισης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα υφιστάμενα. Με βάση τις διατάξεις, επαναπροσδιορίζονται αυτά που ήδη έχουν προβλεφθεί για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα κτίρια τόσο στον Ν. 4067/ 2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – άρθρο 26 και 27) όσο και στις Τεχνικές Οδηγίες που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση και αφορούν την προσαρμογή των υφιστάμενων κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα, για όλα τα νέα δημόσια ή ιδιωτικά κοινόχρηστα κτίρια επιβάλλεται η εξασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης από άτομα με αναπηρία / εμποδιζόμενα άτομα, σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης και η πρόβλεψη για κατασκευή WC AMEA. Παράλληλα ορίζεται ότι και στα υφιστάμενα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτηρίων, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία / εμποδιζόμενα άτομα.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Ο Μανιχαϊσμός

Ο ζωροαστρισμός και οι απόψεις του, αλλά και τις μεταλλάξεις του  επηρέασε επόμενες θρησκείες, όπως και πολλές αιρέσεις του χριστιανισμού. Πήγασε μία θρησκεία ζωροαστρικογενής, που σχετίζεται με τις διδαχές του Μάνη, στον 3ο αιώνα μ.Χ. Αυτός ο Μάνης δημιούργησε τον μανιχαϊσμό και σήμερα επικρατούν οι «μανιχαϊστικές συλλήψεις».

Ο Μάνης θεώρησε το Κακό σαν αυτόνομη δύναμη που μπορεί να νικήσει το Καλό· και αυτός βασίζεται σε ζωροαστρική σύλληψη, αλλά το πηγαίνει σε μία απολυτότερη σύγκρουση Καλού και Κακού και βάζει ερωτηματικό ποιος μπορεί να κερδίσει —επομένως δίνει δύναμη στο Κακό—, πιστεύει στη μάχη Καλού και Κακού και στη συμμετοχή του ανθρώπου στο Καλό και στο Κακό και πιστεύει ότι όλα είναι δυϊστικά: φως -σκοτάδι, καλό – κακό, ύλη – πνεύμα, και πιστεύει ότι ο θεός εκφράζεται μέσα από όλους τους διδάσκοντες τις θρησκείες. Και αυτή τη σύλληψη του Μάνη οι μελετητές των θρησκειών την ανιχνεύουν και σε αιρέσεις του χριστιανισμού αλλά και σε άλλες συλλήψεις (και του Ισλάμ).

Ο ζωροαστρισμός επηρέασε επηρεάστηκε αυτονόμως δημιούργησε την άποψη ότι ο Θεός δεν μπορεί να παρασταίνεται. Ο ζωροαστρισμός ήταν ανεικονικός, όπως είναι και ο εβραϊσμός, όπως είναι και το Ισλάμ, όπου βρίσκονται επιρροές που προέρχονται από ζωροαστρική πηγή, και φυσικά και από εβραϊκή πηγή, γιατί και το Ισλάμ είναι εβραιογενής θρησκεία. Επίσης, στον ζωροαστρισμό έπρεπε κανείς να προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα στον Αχούρα Μάζντα, το ίδιο συμβαίνει και στο Ισλάμ. Σήμερα ο κάθε μουσουλμάνος προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα.

Επίσης στη σύλληψη του ζωροαστρισμού είναι ότι όταν θα έρθει η ώρα της Κρίσεως οι ψυχές των καλών θα πηγαίνουν μέσα από υπέροχα μονοπάτια στην αναγέννηση, ενώ οι ψυχές των κακών θα κατακρημνίζονται στο απόλυτο κενό και μέσα στην αιώνια φωτιά, περνώντας από ένα γεφύρι που γίνεται πιο λεπτό και πιο λεπτό και τελικά γίνεται ένα ξυράφι που κατακόβει τους κακούς.

Επομένως, ο ζωροαστρισμός, από τους μελετητές, θεωρείται ομπρέλα θρησκεία, μάνα θρησκεία, η οποία επηρέασε ευρύτερα όλη τη ζώνη της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Στις ύστατές του φάσεις επηρεάστηκε και από τον ελληνισμό και κάποιες πλευρές του ζωροαστρισμού εισέπραξαν και συλλήψεις ελληνικές μετά την επέκταση των Ελλήνων και των στρατιών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ζωροαστρισμός, δηλαδή, μπορεί σήμερα να είναι μία μικρή θρησκεία, όμως ιστορικά επηρέασε θρησκείες που —τουλάχιστον σήμερα— είναι ισχυρές.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Δεν είσαι δέντρο

Πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που μας αρρωσταίνουν, με ανθρώπους που δεν μας σέβονται. Μπορεί να είναι από μια ερωτική σχέση , μια φιλική , μέχρι μια επαγγελματική.
Φτάνεις τα όρια σου και ξεπερνάς τις αντοχές σου σε σημείο να φτάσεις να βγεις εκτός εαυτού και στο τέλος να τον χάσεις.
Αλλάζει η διάθεση σου, έχεις νεύρα και όλα σου φταίνε. Νιώθεις να σε εκμεταλλεύονται και να μην σου φέρονται όπως σου αξίζει και φυσικά χάνεις την αυτοεκτίμησή σου και την αυτοπεποίθηση σου.
Γιατί; Όπως συνηθίζω να λέω , δεν είσαι δέντρο, δεν έχεις ρίζες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να φύγεις, κανείς δεν σε κρατάει και τίποτα δεν πρέπει να σε εμποδίζει από το να απομακρυνθείς από κάτι που σε χαλάει.
Είναι πολύ σημαντική η ψυχική σου υγεία, δεν αξίζει να την χαλάσεις για κανέναν.
Το σώμα μας μας προειδοποιεί όταν κάτι δεν πάει καλά. Μην αγνοείς τα σημάδια.
Μείνε μακριά από κάθε τοξικό περιβάλλον και άνθρωπο.
Μπορεί να έχεις συνηθίσει, να έχεις βολευτεί αλλά πάρε το ρίσκο να αλλάξεις τα πάντα αν νιώθεις οτι αυτό θα σε βοηθήσει.
Φύγε από την δουλειά που δεν σε αφήνει να έχεις ελεύθερο ποιοτικό χρόνο.
Φύγε από τους ανθρώπους που σου απορροφάνε κάθε απόθεμα θετικής ενέργειας , δεν σε αφήνουν να εξελιχτείς και σε γεμίζουν μόνο μιζέρια.

Ξεκίνα να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί και σε κάνει δημιουργικό.

Μην φοβάσαι αν χρειαστεί να τα παρατήσεις όλα και να κάνεις μια νέα αρχή.

Τα καλά θα συμβούν μόλις απομακρυνθείς απο την τοξικότητα.
Θα το δεις.

Deppie Politaki
Tο ChatGPT ήρθε για να εδραιωθεί

Το μέλλον είναι εδώ και το ChatGPT αποτελεί αναμφίβολα τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση των ημερών που διανύουμε. Τι είναι όμως το ChatGPT και γιατί ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναφέρονται σε αυτό καθημερινά?

Το ChatGPT είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε ως μια άμεση συνομιλία με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, πάνω στο αντικείμενο που μας απασχολεί.

Μας δίνει λύσεις και απαντήσεις με «προσωπικότητα» και «ανθρώπινο ύφος». Είναι ένα δημιούργημα της εταιρείας OPEN AI, το οποίο αν και ακόμα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, έχει φέρει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω σε όλα όσα γνωρίζουμε.

Αντιλαμβανόμενος κάποιος τη δυναμική αυτού του συστήματος, δε μπορεί να παραμερίσει το γεγονός και των αρνητικών επιπτώσεων που αυτό μπορεί να έχει στις ζωές αρκετών ανθρώπων.

Είναι γεγονός πλέον πως πολλοί επαγγελματίες του χώρου όπως προγραμματιστές, freelancers, αρθρογράφοι κτλπ… είναι αναγκασμένοι πλέον να αναπτύξουν τα skills τους για να διαφοροποιηθούν από αυτό που το ChatGPT μπορεί να παρέχει δωρεάν πλέον στον καθένα.

Ναι σωστά μάντεψες. Το ChatGPT είναι πλέον ο επαγγελματίας που έχεις στο τσεπάκι σου. Μπορεί να γράψει άρθρα, να δημιουργήσει κώδικα για ιστοσελίδες και εφαρμογές, προγράμματα διατροφής και γυμναστικής, να παρέχει συμβουλές και νέες ιδέες σε επιχειρήσεις και startups και πολλά ακόμα… Όλα αυτά μάλιστα ενώ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί τι θα είναι ικανό να κάνει σε μερικά χρόνια.

Άραγε πως κάποιος θα μπορούσε να επωφεληθεί της δυναμικής αυτού του «υπερόπλου» σήμερα? Η απάντηση είναι με πολλούς και διάφορους τρόπους.

 • Αρθρογραφία

Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες αλλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν μια ιστοσελίδα. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών όπως φαντάζει λογικό, αναζητούν αρθρογράφους οι οποίοι να μπορούν να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους. Αυτή ακριβώς μπορεί να γίνει και η δική σου ενασχόληση πλέον. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι εγγραφή σε μια πλατφόρμα όπως το Fiverr, όπου θα μπορείς να παρέχεις την υπηρεσία σου και να βρίσκεις πελάτες. Το υπόλοιπο κομμάτι το αναλαμβάνει το ChatGPT, από το οποίο θα ζητήσεις ένα άρθρο για οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί ο πελάτης σου. Μπορείς να ζητήσεις συγκεκριμένο αριθμό λέξεων, αλλά και αλλαγές εφόσον το επιθυμείς, δίνοντάς του περισσότερες πληροφορίες. Στην περίπτωση που το κείμενο είναι στα ελληνικά, ενδέχεται να υπάρξουν κάποια λάθη τα οποία μετά να διορθώσεις. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα καινούριο σύστημα, το οποίο όμως έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει από τα λάθη του και να βελτιώνεται.

 • Proofreading

Το Proofreading είναι ακόμα μια περιζήτητη δεξιότητα, κατά την οποία αναλαμβάνεις την επιμέλεια ενός κειμένου. Όχι τη συγγραφή όπως είδαμε και πιο πάνω, αλλά τη βελτιστοποίησή του, ανακαλύπτοντας πιθανά λάθη αλλά και τρόπους να το φτιάξεις ακόμα καλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Απλώς παίρνουμε το κείμενο από τον πελάτη και ζητάμε από το ChatGPT να το ελέγξει. Να σημειωθεί ότι μπορείς να ζητήσεις και διάφορες εκδοχές του κειμένου αυτού, ώστε πιθανώς να το αναπροσαρμόσεις όπως εσύ επιθυμείς και να έχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

 • Email Marketing

Κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, έχει εντάξει το email marketing στο «οπλοστάσιό» της, ως μια στρατηγική η οποία θα της αποφέρει περισσότερους πελάτες. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν λίστες πελατών ή εν δυνάμει, στους οποίους αποστέλλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα emails, ενημερώνοντας τους για προσφορές και εξελίξεις. Πραγματοποιώντας τα ίδια βήματα και εδώ, μπορούμε να ζητήσουμε από το ChatGPT να δημιουργήσει ένα newsletter, με τις πληροφορίες που μας έχει δώσει ο πελάτης. Συνάμα και σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε κάθε φορά να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες στο ChatGPT ώστε να δημιουργήσουμε ακόμη πιο εξατομικευμένα mails για να στοχεύσουμε διαφορετικά το εκάστοτε target group πελατών.

Αυτοί είναι μόνο τρεις από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου μέσω του ChatGPT, αλλά και να δημιουργήσεις επιπλέον πηγές εισοδήματος. Εσύ ακόμα θα περιμένεις?
Βασικές έννοιες: παιδαγωγική επιστήμη

Η αγωγή είναι αναγκαία και απαραίτητη στις σύγχρονες κοινωνίες, κυρίως στο παιδί και τον έφηβο που διαθέτει όλη την «δεκτικότητα» και την «πλαστικότητα» να είναι ανοιχτός σ’ αυτήν. Ούτε τα άτομα ούτε οι κοινωνίες μπορούν να επιβιώσουν χωρίς οργανωμένη αγωγή και μάθηση.

Η Παιδαγωγική είναι μια ανθρωπολογική, πνευματική και εφαρμοσμένη κοινωνική Επιστήμη, η οποία προέκυψε από τη Φιλοσοφία και έχει ως έργο την έρευνα όλων των προβλημάτων που έχουν σχέση με την αγωγή του παιδιού.

Η Παιδαγωγική ενδιαφέρεται για την ολόπλευρη εξέλιξη του παιδιού από σωματική, διανοητική και ηθική άποψη, καθώς και για την καλλιέργειά του. Η Παιδαγωγική είναι θεωρητική και πρακτική επιστήμη.

Το έργο της Παιδαγωγικής Επιστήμης

Έργο της Παιδαγωγικής Επιστήμης είναι να βοηθήσει το παιδί και τον έφηβο να διανύσει ομαλά την εξελικτική του πορεία και να μεταβεί από την κοινωνία των μικρών στην κοινωνία των ωρίμων, εφοδιασμένος με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και γενικά την πείρα που οι κοινωνικές συνθήκες απαιτούν, για να ενταχθεί χωρίς προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο, με αυθυπαρξία και αυτοτέλεια.

Σκοπός Παιδαγωγικής Επιστήμης

Η Παιδαγωγική διαπιστώνει τα κοινά και ατομικά προβλήματα των παιδιών και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει (προβλήματα στο πρόγραμμα των μαθημάτων, στις σχέσεις δασκάλου και μαθητή, στις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, στο οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον).

Επιπλέον επιδιώκει τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών, τη διεύρυνσή τους και τη μετατροπή τους σε μορφωτικά για τη διαρκή ανασυγκρότηση της πείρας του παιδιού και τη διαπαιδαγώγησή του.

Δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία και μάλιστα στην αγωγή του παιδιού στο σχολείο, αλλά αφορά γενικότερα την μόρφωση του ατόμου και κάθε πλευρά της αγωγής.

Η Παιδαγωγική είναι επιστήμη της αγωγής.

Παιδαγωγός > παις + άγω = οδηγώ το παιδί

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Γράμμα στον εαυτό μου παιδί

Πάλι νιώθεις ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει και σε έχουν πιάσει οι τάσεις φυγής;

Πάλι νιώθεις πως και να φύγεις κανένα δεν θα τον νοιάξει;

Πόσο μικρή είσαι και πόσο λάθος;

Θες μόνο να κρυφτείς κάπου για να δεις αν σταματήσουν οι φωνές επιτέλους και ενδιαφερθούν που είσαι.
Θες απεγνωσμένα και με λάθος τρόπο να τραβήξεις την προσοχή αυτών που σε αγαπάνε

Θες να τους ανησυχήσεις μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσεις την θιγμένο σου εγωισμό

Είσαι παιδί, δεν μπορείς να καταλάβεις πως δεν φταις εσύ για τις φωνές, ούτε για τους τσακωμούς και τους λογαριασμούς που τρέχουν

Οι φωνές μικρό μου παιδί δεν είναι για σένα

¨Ετσι εκφράζουν τον θυμό τους και την απόγνωσή τους οι μεγάλοι

Και βάζεις πάλι τα κλάμματα και φωνάζεις κι εσύ σαν μια τελευταία προσπάθεια να βρεις κι εσύ το δίκιο σου

Δεν θες να φύγει ο μπαμπάς μα δεν θες και να τον ακούς να μαλώνει με την μαμά

Όμως δεν ευθύνεσαι εσύ που τελικά δυο άνθρωποι δεν ταιριάζουν

Εύχεσαι μόνο να μεγαλώσεις και να φύγεις μακριά από ό,τι σε πονά

Μακριά από αυτούς που σε μεγάλωσαν κάνωντας λάθη

Μην ξεχνάς πως είναι άνθρωποι κι όχι θεοί

Όταν μεγαλώσεις κι εσύ θα κάνεις λάθη, όχι απαραίτητα τα ίδια

Κανείς δεν είναι τέλειος

Μην ξεχάσεις ποτέ όμως πως σε αγαπάνε

Δεν το καταλαβαίνεις τις άσχημες στιγμές

Μα δες το στις όμορφες

Και αλλωστε γιατί μαλώνουν;

Γιατί θέλουν το καλύτερο για σένα

Όταν μεγαλώσεις ίσως τους καταλάβεις.

Deppie Politaki
Getzels και Guba: βασικές παραδοχές

Οι Getzels και Guba προχώρησαν σε κάποιες βασικές παραδοχές όσον αφορά τα κοινωνικά συστήματα. Με βάση αυτές μπορούμε να αιτιολογήσουμε, γιατί ένα σχολείο ή ένας εκπαιδευτικός οργανισμός αποτελούν ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα.

Τα κοινωνικά συστήματα αποτελούνται από υποσυστήματα και μικρότερα μέρη, τα οποία εμπλέκονται και εξυπηρετούν το σύνολο. Έτσι λοιπόν ο διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων μπορούν να λάβουν αποφάσεις που να επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Είναι ανθρώπινα  και όχι μηχανιστικά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει ένα σχολείο δρα  με βάση τα προσωπικά πιστεύω, του στόχους και τους ρόλους του καθενός. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κατέχουν απλά γραφειοκρατικές θέσεις.

Είναι στοχοκεντρικά. Προσανατολίζονται στην επίτευξη στόχων τους οποίους υπηρετούν. Για παράδειγμα ο στόχος του σχολείου είναι αυτός της μάθησης και της προετοιμασίας των μαθητών για την ενηλικίωση. Επιπλέον, είναι δομικά κατασκευάσματα, αποτελούνται δηλαδή από δομές (structures). Σε ένα σχολείο υπάρχει ιεραρχία (διευθυντής-υποδιευθυντής-εκπαιδευτικοί).

Τα κοινωνικά συστήματα είναι κανονιστικά. Επομένως είναι και εν μέρει γραφειοκρατίες, εφόσον λειτουργούν βάσει κανόνων. Σ’ ένα σχολείο ισχύουν επίσημοι και ανεπίσημοι κανόνες που καθορίζουν συμπεριφορές. Ένας κανόνας μπορεί να έχει κυρωτικό χαρακτήρα και να εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής ενός κυρωτικού μέτρου μπορεί να αφορά ακόμα και άτομα εκτός συστήματος. Για παράδειγμα ένας εξωσχολικός που εισέρχεται στον αύλειο χώρο του σχολείου και ενοχλεί τους μαθητές πρέπει να απομακρυνθεί.

Διακατέχονται από διακριτές αξίες και κουλτούρες που καθορίζουν τη συμπεριφορά. Τα κοινωνικά συστήματα είναι ανοικτά συστήματα. Δέχονται εισδοχές από το περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γνώσεις, οικονομικοί πόροι, αξίες της κοινωνίας) οι οποίες έχουν αντίκτυπο στα αποτελέσματα (επικοινωνία, διαδικασία λήψης αποφάσεων, διδακτικές  μέθοδοι) και από την άλλη πλευρά δίνουν εισδοχές προς το περιβάλλον (στάσεις και γνώσεις μαθητών, λύσεις προβλημάτων, αποφάσεις συλλόγου διδασκόντων).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούν  αναλυτικά ποιοι είναι οι παράγοντες που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον όσον αφορά την εκπαίδευση:

 1. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η λήψη αποφάσεων από αυτές μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου είτε θετικά είτε αρνητικά.
 2. Η γνώση και τα εφόδια των εκπαιδευτικών είναι παράγοντες που ασκούν επιρροή σε όλη την εκπαιδευτική πράξη.
 3. Οι γονείς,  οι οποίοι προβλέπεται πως στο προσεχές μέλλον θα αποκτούν περισσότερη δύναμη στη διοίκηση των σχολείων.
 4. Οι φορολογούμενοι. Είναι λογικό πως εφόσον οι μισθοί των εκπαιδευτικών προέρχονται από τη φορολογία των πολιτών να υπάρχει αλληλεπίδραση.
 5. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι οργανισμοί όπως χριστιανικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα, επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα.
 6. Η νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος.
 7. Η εκκλησία και ο κλήρος είναι σε θέση να επιδράσουν σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Τέλος, τα κοινωνικά συστήματα αποτελούν σχετιστικά κατασκευάσματα, εννοιολογικές κατασκευές. Μπορούν να αναλυθούν ως ανεξάρτητα, αλλά και ως κομμάτι ενός ευρύτερου συστήματος. Μία σχολική μονάδα αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα, αποτελεί μέρος όμως ενός ευρύτερου συνόλου, όπως για παράδειγμα μέρος του συνόλου των σχολικών μονάδων ενός δήμου, ενός νομού ή ακόμα και του συνόλου των σχολικών μονάδων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας

Ένα από τα πιο συζητημένα και ακανθώδη ζητήματα στον χώρο της γλωσσοδιδακτικής αποτελεί η διδασκαλία της δομής της γλώσσας. Όπως σημειώνεται παρά τις αξιοσημείωτες μεταβολές που έχουν ήδη επέλθει στον χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας και παρά την υιοθέτηση νέων και καταφανώς αποτελεσματικότερων μεθόδων και τεχνικών, ο τομέας της γραμματικής συνεχίζει να αποτελεί ένα δυσεπίλυτο και πολύπλοκο πρόβλημα για τους διδακτικούς της γλώσσας, ακόμα και σήμερα.

Ο κλάδος αυτός είναι πράγματι «σημείο αμφιλεγόμενο» όχι μόνο γιατί αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την παραδοσιακή και τη σύγχρονη αντίληψη, αλλά επιπλέον, γιατί οι απόψεις που έχουν εκφρασθεί γι’ αυτόν από τους εκπροσώπους της νεότερης γλωσσολογίας διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους στα πλαίσια των διαφόρων σχολών και τάσεων.

Για μια αναλυτική θέση υπέρ της διδασκαλίας της γραμματικής ως αυταξίας με πολλαπλά γλωσσικά αλλά και ευρύτερα πνευματικά οφέλη. Σχετικές απόψεις που υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη εκδοχή για την αναγκαιότητα ή τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας της γραμματικής ως ξεχωριστού μαθήματος μπορεί να βρει κανείς αρκετές και στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Ξαφνικά γίναμε όλοι ψυχολόγοι.

Κούκου! Εγώ είμαι πάλι. Ήρθα να γκρινιάξω λίγο εδώ μην τα λέω όλα στον αέρα γιατί δεν μου φτάνουν οι δύο ώρες.
Ειλικρινά έχω κουραστεί, από πολλά αλλά πιο πολύ από μια κατηγορία ανθρώπων που με δύο βιβλία αυτοβελτίωσης που έχουν διαβάσει θεωρούν ότι μπορούν να ψυχολογήσουν τον καθένα και έχουν άποψη για όλα.

Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την τάση να δίνουν συμβουλές χωρίς καν να τους το ζητήσεις.
Πολλές φορές στηρίζουν αυτό που λένε στην ηλικία τους. Οι ίδιοι μπορεί να τα έχουν κάνει χειρότερα σε προσωπικό επίπεδο ωστόσο θεωρούν ότι πρέπει να τους ακούσεις λόγω εμπειρίας.

Πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα από σένα τι μπορείς και τι όχι. Τι θέλεις και τι όχι.
Επιτέλους, αφήστε μας να γνωρίζουμε καλύτερα τις δυνατότητες μας και τις επιθυμίες μας .
Σίγουρα ξέρω καλύτερα από τον καθένα τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ.
Πίστεψε με ξέρω καλύτερα τις αντοχές μου από σένα καθώς επίσης και τα θέλω μου.

Σταμάτα να προσπαθείς να μου επιβάλεις την γνώμη σου ειδικά αν δεν σου την έχω ζητήσει.
Όχι δεν με ξέρεις, με ξέρεις μέχρι εκεί που εγώ σου έχω επιτρέψει να με μάθεις.
Επίσης δεν είσαι ψυχολόγος επειδή διάβασες ένα από τα χιλιάδες βιβλία αυτοβελτίωσης που κυκλοφορούν.
Κι εγώ έχω διαβάσει αλλά δεν πάω να το παίξω έξυπνη σε κανέναν. Ούτε προσπαθώ να του επιβληθώ χρησιμοποιώντας αποφθέγματα μέσα από αυτά τα βιβλία.
Σταματήστε λοιπόν να το παίζετε ότι τα ξέρετε όλα και φυσικά να κάνετε κουμάντο στις ζωές των άλλων.
Για το δικό μου καλό είμαι υπεύθυνη εγώ και μόνο εγώ. Αν είναι να κάνω κάτι λάθος άφησε με να πάρω την ευθύνη και να υποστώ τις συνέπειες εγω. Στην τελική άσε με να φάω τα μούτρα μου.
Υπόσχομαι να μην ζητήσω ποτέ τα ρέστα ή να σου πω γιατί δεν με προειδοποίησες. Πόσο μάλλον αν είσαι απλά κάποιος γνωστός μου και ούτε καν φίλος μου.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας .
Θα επιστρέψω ξανά με περισσότερη γκρίνια. Όχι εντάξει, δεν γκρινιάζω συνέχεια, κοιμάμαι κιόλας.

Deppie Politaki