1

Σχεδιασμός του ΕΠΕ

Το ΕΠΕ σχεδιάζεται από ομάδα, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη του προσωπικού που ασχολούνται με την εκπαίδευση, τη θεραπεία και την υποστήριξη του παιδιού. Υπεύθυνος για τον συντονισμό σχεδιασμού των ΕΠΕ των μαθητών είναι ο/η διευθυντής/ρια του σχολείου, ο/η οποίος/α καθορίζει τα μέλη της ομάδας και παρέχει κίνητρα για αποτελεσματική επικοινωνία με σκοπό να εργαστούν από κοινού. Καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις και λαμβάνει μέτρα στο σχολείο, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή όπως αυτές καθορίζονται στο ΕΠΕ. Επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού του ΕΠΕ κάθε μαθητή είναι ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος του μαθητή, ο/η οποίος/α συντονίζει και συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα μέλη (εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό). Αναλαμβάνει ρόλο στην προετοιμασία, υλοποίηση, αξιολόγηση και υποβολή περιγραφικών εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ΕΠΕ.

Η ομάδα συναποφασίζει αφού έχει προηγηθεί στενή συνεργασία με την οικογένεια και το ίδιο το παιδί. Η οικογένεια κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδιασμού του ΕΠΕ, μεταφέροντας πληροφορίες από τη ζωή του παιδιού, προσδιορίζει τις ανάγκες του παιδιού αλλά και τις δικές της και υποστηρίζει τις δραστηριότητες -εντός και εκτός του σχολείου- για την ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων του ΕΠΕ. Ο μαθητής με τη συμμετοχή του στις διεργασίες για τον σχεδιασμό του ΕΠΕ προσδιορίζει τα οφέλη που αναμένει από το πρόγραμμα και υποστηρίζεται για την επίτευξη των στόχων.

Για τον σχεδιασμό του ΕΠΕ μαθητή με κινητική αναπηρία λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές ενδεικτικές φόρμες που παρουσιάστηκαν στην ενότητα «Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών με Νοητική Αναπηρία».

Για τον καθορισμό λειτουργικών και μετρήσιμων στόχων είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλων εκφράσεων που να αποτυπώνουν με ευκρίνεια τον κάθε στόχο και να παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της επίτευξης αυτού. Ενδεικτικές κατάλληλες και μη κατάλληλες εκφράσεις αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατά τον σχεδιασμό του ΕΠΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αναγκαίες και εύλογες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στο μαθησιακό περιβάλλον και στη διδακτική διαδικασία ώστε να υποστηριχθεί η συμμετοχή του μαθητή και η επιτυχία της μάθησης, όπως:

  • Πολυαισθητηριακή προσέγγιση και πλούσιο εποπτικό υλικό,
  • Ευκαιρίες για συνεργατική και βιωματική μάθηση,
  • Έμφαση στις δεξιότητες που προάγουν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή,
  • Σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό μάθησης του μαθητή υπολογίζοντας περισσότερο χρόνο και συχνά διαλείμματα,
  • Ανάλυση έργου με την κατάτμηση δραστηριότητας σε μικρά βήματα και την παροχή φθίνουσας καθοδήγησης,
  • Οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως:
  • Έξω από το χώρο του σχολείου με επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, σχολεία, επαγγελματικούς χώρους, κ.ά., και
  • Μέσα στο χώρο του σχολείου με προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, μαγειρικής, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής, βιβλιοθήκης, θεατρικού παιχνιδιού, κ.ά. (Μπουσδούνης, 2020).

Μετά τον σχεδιασμό του ΕΠΕ του μαθητή, η ομάδα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον ανά δίμηνο, και στις συναντήσεις αυτές αξιολογείται η βελτίωση του μαθητή και γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές, στους στόχους, στις δραστηριότητες, στα χρονοδιαγράμματα ή όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός