1

Αξιολόγηση για τον σχεδιασμό του ΕΠΕ

Για τον σχεδιασμό του κατάλληλου ΕΠΕ για ένα παιδί με κινητική αναπηρία και τον εύστοχο καθορισμό στόχων, σημαντικό ρόλο παίζει η αρχική αξιολόγηση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων του παιδιού. Κατά τη φάση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης αξιολογούμε αυτές τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του παιδιού με οδηγό τις περιοχές του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), όπως αναλυτικά έχουμε αναφερθεί στην ενότητα «Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών με Νοητική Αναπηρία». Συγκεκριμένα, αξιολογούμε:

 • Σχολική ετοιμότητα (επικοινωνία, ψυχοκινητικότητα, συναισθηματική οργάνωση, προγλωσσικές και προμαθηματικές έννοιες),
 • Σχολικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά),
 • Κοινωνική προσαρμογή (αυτονομία, συμπεριφορά, προσαρμογή στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον),
 • Δημιουργικές Δραστηριότητες (συμβολική έκφραση, φαντασία, χρήση υλικών),
 • Προεπαγγελματική Ετοιμότητα (οργάνωση προσωπικότητας, ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων).

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση του παιδιού με κινητική αναπηρία εστιάζουμε:

 • στο κιναισθητικό και γνωστικό στάδιο ανάπτυξής του, και
 • στις δυνατότητές του που σχετίζονται:
 • με τον λόγο και την επικοινωνία,
 • την αδρή και λεπτή κίνηση,
 • την κοινωνική και μαθησιακή συμπεριφορά, καθώς και
 • την ύπαρξη άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθηση όπως το νοητικό δυναμικό ή αισθητηριακά προβλήματα όρασης και ακοής.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός